Privacyverklaring

FreshBed vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

FreshBed B.V. (hierna: “FreshBed” of “wij”), gevestigd aan de Ambachtenstraat 58 te 1191 JN Ouderkerk aan de Amstel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij onder meer aan uw rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen;
 • het bewaren;
 • het raadplegen;
 • het gebruiken;
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

FreshBed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

FreshBed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.
 • Het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice incl. het vervullen van garantieverplichtingen.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en/of producten te verbeteren
 • Het benaderen met commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven hoe u dit kan doen.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen
krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

 • (Potentiële) klanten;
 • Bezoekers van onze websites;
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frehsbed.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

FreshBed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen en sluit aan op wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
FreshBed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

FreshBed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FreshBed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FreshBed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freshbed.com.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FreshBed wil u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
FreshBed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@freshbed.com

Contactgegevens:
FreshBed B.V.
Ambachtenstraat 58
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Telefoon: +31 (0)20 472 0816

Functionaris Gegevensbescherming van FreshBed: T. van Doornewaard.
Bereikbaar per e-mail via ict@freshbed.com of per post via bovenstaand adres.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U wordt indien noodzakelijk op de hoogte gebracht van een wijziging.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 25 mei 2018.

Back to top